شهردار قصرشیرین، مهدس پورافشار،

مدرک تحصیلی: مهندس عمران

وب سایت: porafshar.ir

آدرس پست الکترونیکی: spoorafshar@yahoo.com